Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van ICT op de Zaak, versie 1.2

(1) Werkingssfeer, wijzigingen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) van ICT op de Zaak gelden voor alle producten en diensten van ICT op de Zaak.
1.2 ICT op de Zaak levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt in het bijzonder ook dan, wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevatten. De hier weergegeven AV gelden ook indien ICT op de Zaak, met wetenschap van de tegenstrijdige of van de hier weergegeven bepalingen afwijkende bepalingen van de klant, de opdracht zonder voorbehoud uitvoert.
1.3 ICT op de Zaak kan deze AV wijzigen met inachtneming van een termijn van 30 dagen. Indien de klant niet binnen de door ICT op de Zaak gestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst ICT op de Zaak de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daar niet binnen de gestelde termijn bezwaar tegen maakt.
1.4 ICT OP DE ZAAK kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de overeenkomst, aan het e-mailadres van de klant sturen.

1.5 Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (ICT OP DE ZAAK, Heemskerkstraat 98B01, 3038VM Rotterdam, Nederland, Telefoon: 06 – 838 600 44) via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Modelformulier voor herroeping

Aan ICT OP DE ZAAK, Heemskerkstraat 98B01, 3038VM Rotterdam, Nederland, Telefoon: 06 – 838 600 44:

Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ________________________________________

Naam/Namen consument(en): _______________________________________________

Adres consument(en): ______________________________________________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
_______________________________

Datum: _______________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Einde van de herroepingsbepaling
Het hierboven beschreven herroepingsrecht geldt niet indien de rechtshandeling aan uw zakelijke of beroepsmatige activiteiten kan worden toegeschreven.

(2) Overeenkomst

2.1 De overeenkomst inzake de domeinregistratie komt rechtstreeks tot stand tussen de klant en de toewijzingsinstantie, dan wel de registrar. ICT OP DE ZAAK geeft voor de klant in het kader van een uitvoeringssovereenkomst opdracht tot registratie van domeinende domeinregistratie ten behoeve van de klant in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening, voor zover ICT OP DE ZAAK niet zelf registrar voor het desbetreffende top-level-domein (TLD) is.
2.2 De top-level-domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor elk top-level-domein gelden aanvullend op deze Algemene Voorwaarden richtlijnen. De hiervoor genoemde gelinkte toewijzingsrichtlijnen zijn bestanddeel van deze overeenkomst.
2.3 De voor de domeinregistratie benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure doorgezonden naar de desbetreffende toewijzingsinstanties. De klant kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de internetservice onder het gewenste domein ter beschikking is gesteld. Er kan geen garantie worden gegeven voor de toewijzing van bestelde domeinen.
2.4 De klant gaat ermee akkoord, dat de registratie van een domein kan worden opgeschort, verwijderd of overgedragen en gaat er tevens mee akkoord, dat de status van een domeinnaam kan worden gewijzigd, dan wel dat de registratie van de domeinnaam al dan niet blijvend kan worden geblokkeerd, om (1) fouten van de registrar of registrerende instantie bij de domeinregistratie te corrigeren, (2) om geschillen over het geregistreerde domein op te lossen, voorzover dit in overeenstemming is met een regeling van de ICANN, de registrerende instantie of de registrar, (3) om de integriteit, veiligheid en stabiliteit van het registratiesysteem van het desbetreffende top-level-domein te beschermen, of (4) ter naleving van alle toepasselijke wetten, bestuurlijke voorschriften of eisen, (rechtmatige) verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of andere relevante autoriteiten.
2.5. Een .asia-domein kan alleen worden geregistreerd, als minstens een van de contactpersonen een rechtspersoon is binnen de .asia Community. ICT OP DE ZAAK stelt al haar klanten een dergelijk contact gratis ter beschikking. De door ICT OP DE ZAAK uitgekozen organisatie wordt als technisch contact (Tech-C) voor het domein ingeschreven en fungeert als CED Contact overeenkomstig nr. 3.1. van de .ASIA Charter Eligibility Requirement Policies. Het aanwijzen van een individueel CED Contact door de domeineigenaar of de Admin-C is niet mogelijk.
2.6. Een providerwissel van het domein, die ook een wissel van de registrar tot gevolg heeft, is op zijn vroegst 90 dagen na de registratie mogelijk.
2.7 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan betreft dit slechts een indicatieve termijn en nooit een fatale termijn.
2.8 De wederpartij verleent aan ICT op de Zaak voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.
2.9 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2.10 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is enkel tussentijds opzegbaar wanneer het resterende bedrag van de overeenkomst wordt afgekocht.

(3) Producten en diensten van ICT OP DE ZAAK

3.1 De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het tijdstip van bestelling actuele beschrijving van de producten en diensten.
3.2 De beschikbaarheid van de ICT OP DE ZAAK servers en van de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet bedraagt minstens 99 % gemiddeld per jaar.
3.3 ICT OP DE ZAAK voert ten behoeve van een veilige werking van het net, ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de gegevensbescherming regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan haar systemen uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming van de belangen van de klant, tijdelijk opschorten of beperken, voorzover gewichtige redenen dit rechtvaardigen. ICT OP DE ZAAK zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn, zal ICT OP DE ZAAK de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze kennisgeving het opheffen van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.
3.4 ICT OP DE ZAAK kan haar producten en diensten wijzigen, voor zover dit met inachtneming van de belangen van de klant en ICT OP DE ZAAK in redelijkheid voor de klant acceptabel is.
3.5 Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt ICT OP DE ZAAK zich het recht voor, het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, voor zover dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.
3.6 ICT OP DE ZAAK kan haar diensten wijzigen, voor zover zulks met het oog op de belangen van ICT OP DE ZAAK in redelijkheid van de cliënt kan worden gevergd.
3.7 ICT OP DE ZAAK is in alle gevallen gerechtigd, haar diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent de cliënt niet binnen een door ICT OP DE ZAAK gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, wordt deze van kracht. ICT OP DE ZAAK maakt de cliënt er in de wijzigingsaankondiging op opmerkzaam, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent.
3.8 Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een wijziging bv. door een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of een eenvoudig omzetten van zijn systemen.
3.9 Het is verboden servers/omgevingen (geheel of gedeeltelijk) aan anonieme derden voor gebruik ter beschikking te stellen.
3.10 Het gebruik van servers/omgevingen voor het verlenen van anonimiseringsdiensten is uitgesloten.
3.11 Bij gebreken gelden de wettelijke garantieregelingen.
3.12 ICT op de Zaak heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of aanbieding, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, invulling, methode, omvang, analyse en/of rapportering die in overleg met of op verzoek van de wederpartij plaatsvinden.
3.13 ICT op de Zaak heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die op verzoek van de wederpartij plaatsvinden in rekening te brengen.

(4) Auteursrechten, eigendomsvoorbehoud

4.1. ICT OP DE ZAAK verleent de klant met betrekking tot de ter beschikking gestelde software, programma's of scripts een tijdelijk, tot de looptijd van de bijbehorende overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Met name is derhalve een verkoop niet geoorloofd. De klant zal de kopieën van de ter beschikking gestelde software na beëindiging van de overeenkomst niet meer gebruiken en deze wissen. Voor open source programma's gelden deze bepalingen niet, hierop zijn uitsluitend de bijbehorende licentievoorwaarden van toepassing.
4.2 Voor het overige zijn de licentiebepalingen van de desbetreffende producenten van toepassing.
4.3 De door ICT OP DE ZAAK ter beschikking gestelde inhoud, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en audiomaterialen kan de klant tijdens de looptijd van de overeenkomst uitsluitend ter vormgeving van de contractueel omschreven internetpresentie gebruiken. Het is niet toegestaan, gebruiksrechten aan derden toe te kennen. Na beëindiging van de overeenkomst moet dit materiaal worden gewist.
4.4 Hardware en overige goederen blijven eigendom van ICT OP DE ZAAK tot het moment van volledige betaling van de desbetreffende rekening.
4.5 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van ICT op de Zaak, totdat alle vorderingen die ICT op de Zaak op wederpartij heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
4.6 Zolang de eigendom van de zaken niet op wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van de ICT op de Zaak mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die die wederpartij uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
4.7 Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ICT op de Zaak te bewaren.
4.8 ICT op de Zaak is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Wederpartij zal ICT op de Zaak te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van ICT op de Zaak.

 

(5) Betalingsvoorwaarden

5.1 Gebruiksonafhankelijke vergoedingen dienen van tevoren te worden betaald voor de volle duur van de overeenkomst, tenzij een kortere afrekenperiode is overeengekomen. Betalingen door de klant vinden plaats door middel van Euro-incasso (core) of door middel van een handmatige banktransactie. De klant verleent ICT OP DE ZAAK machtiging voor de uitvoering van Euro-incasso (core). ICT OP DE ZAAK verplicht zich, de daartoe verstrekte geldige machtiging voor de klant in de sectie klantenservice weer te geven. De verstrekte machtiging geldt ook ten aanzien van door de klant meegedeelde nieuwe stamgegevens en bankgegevens. ICT OP DE ZAAK zal de klant de desbetreffende incasso-afschrijving tijdig van tevoren aankondigen (zgn. Pre-Notification). Deze aankondiging vindt bij eerste incasso-afschrijving minstens vijf (bank)werkdagen en bij daaropvolgende incasso's minstens twee (bank)werkdagen voor de vervaltermijn en incasso door de bank plaats.
5.2 Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn opeisbaar na afloop van de desbetreffende afrekenperiode. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn gebaseerd op de desbetreffende actuele prijslijst die ICT OP DE ZAAK naar redelijkheid vastlegt. Betalingen door de klant vinden plaats door middel van Euro-incasso (core) of door middel van een handmatige banktransactie. De klant verleent ICT OP DE ZAAK machtiging voor de uitvoering van de Euro-incasso. ICT OP DE ZAAK verplicht zich, de daartoe verstrekte geldige machtiging voor de klant in de sectie klantenservice weer te geven. De verstrekte machtiging geldt ook ten aanzien van door de klant meegedeelde nieuwe stamgegevens en bankgegevens. ICT OP DE ZAAK zal de klant de desbetreffende incasso-afschrijving tijdig van tevoren aankondigen (zgn. Pre-Notification). Deze aankondiging vindt bij eerste incasso-afschrijving minstens vijf (bank)werkdagen en bij daaropvolgende incasso's minstens twee (bank)werkdagen voor de vervaltermijn en incasso door de bank plaats.
5.3 ICT OP DE ZAAK zet voor elke betalingsprocedure een elektronische factuur gereed. Factuurtoezending per e-mail geschiedt kosteloos. Indien de klant factuurtoezending per post verlangt, kan ICT OP DE ZAAK hiervoor een vergoeding van € 2,50 per rekening verlangen.
5.4 ICT OP DE ZAAK kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van tenminste één maand wijzigen. Indien de klant niet binnen de door ICT OP DE ZAAK gestelde redelijke termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst ICT OP DE ZAAK de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daar geen bezwaar tegen maakt.
5.5 Vorderingen van ICT OP DE ZAAK kan de klant uitsluitend compenseren met onbetwiste tegenvorderingen of tegenvorderingen die bij vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan, zijn vastgesteld.
5.6 Indien de klant in betalingsverzuim geraakt, kan ICT OP DE ZAAK haar diensten blokkeren.
5.7 Indien de klant gedurende twee opeenvolgende maanden met de betaling van een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding of gedurende een langer dan twee maanden durende periode met de betaling van een bedrag, dat overeenkomt met het bedrag van twee maandelijkse vergoeding, in verzuim geraakt, kan ICT OP DE ZAAK de overeenkomst om gewichtige redenen zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen. Er is met name ook dan sprake van een gewichtige reden voor onmiddellijke opzegging zonder opzegtermijn door ICT OP DE ZAAK, indien het faillissement van de klant is aangevraagd, een faillissement is uitgesproken of wegens gebrek aan baten is opgeheven.
5.8 In geval van betalingsverzuim kan ICT OP DE ZAAK een vergoeding van de hierdoor ontstane kosten verlangen. Hetzelfde geldt ten aanzien van de kosten, die ontstaan wegens terugboekingen die aan de klant te wijten zijn.
5.9 Betaling dient te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum op een door ICT op de Zaak aan te geven wijze.
5.10 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 31 dagen na de factuurdatum is de wederpartij, zonder dat verdere sommatie vereist is, in verzuim; de wederpartij zal dan eenmalig, in het kader van tolerantie, een betalingsaanmaning toegestuurd krijgen welke ook een termijn van 31 dagen hanteert.
5.11 Na het verstrijken van dit aanmaningstermijn van 31 dagen zullen de volgende onderstaande kosten aan het lopende facturatiebedrag worden toegevoegd:
- 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering, met een minimum van € 40,-;
- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;

- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;

- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775

Dit is samengesteld in de Wet Incasso Kosten (W.I.K.) welke sinds 1 juli 2012 van kracht is.

(6) Plichten van de klant

6.1 De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onmiddellijk mee te delen. Dit geldt met name ten aanzien van adresgegevens, bankgegevens en het e-mailadres, en in het geval van een domeinbestelling eveneens ten aanzien van de onder de paragrafen 6.2.1 tot 6.2.4 genoemde gegevens
De klant is verplicht bij de bestelling, overdracht en verwijdering van domeinen, mee te werken aan de wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en het wisselen van providers en registrars voor zover dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd. Hij is verplicht binnen 15 dagen te antwoorden bij navraag door ICT OP DE ZAAK of de registrar naar de juistheid van de gegevens. Dit betreft in het bijzonder
6.2.1 naam en postadres, e-mailadres, evenals het telefoon- en evt. faxnummer van de domeineigenaar; indien het gaat om een onderneming of een organisatie, bovendien de naam van degenen die verantwoordelijk zijn voor het domein
6.2.2 naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de technische conctactpersoon voor het domein
6.2.3 naam, postadres, e-mailadres, evenals telefoon- en evt. faxnummer van de administratieve contactpersoon (Admin-C) voor het domein
6.2.4 in het geval dat de domeineigenaar een eigen naamserver gebruikt, IP-adressen van de primaire en secundaire naamserver met inbegrip van de naam van deze servers.
6.3 Indien de gegevens, die op grond van de desbetreffende registratievoorwaarden dienen te worden verstrekt, onjuist blijken te zijn, kan ICT OP DE ZAAK het domein laten verwijderen.
6.4 Voor zover de klant geen domeineigenaar is en/of persoonsgebonden gegevens van derden, in het bijzonder ook die van de Admin-C of technische contactpersonen, doorgeeft, informeert hij deze derden over de doorgifte van hun persoonsgebonden gegevens en vraagt hij hen om instemming voor het verzamelen, gebruiken, doorgeven en openbaar maken van de gegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
6.5 De klant verplicht zich toegewezen passwords onmiddellijk te wijzigen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze van veilige passwords en het gebruik daarvan. De klant beheerd zijn passwords en andere toegangsgegevens zorgvuldig en houdt deze geheim. Hij is verplicht ook voor diensten te betalen, die derden via zijn toegangsgegevens en passwords gebruiken of bestellen, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.
6.6 De klant is verplicht zijn systemen en programma's zo in te richten, dat noch de veiligheid, noch de integriteit noch de beschikbaarheid van systemen, netten en gegevens van ICT OP DE ZAAK of derden hinder ondervinden.
6.8 De klant maakt back-ups van alle gegevens. Indien herstel van de gegevens op de systemen van ICT OP DE ZAAK noodzakelijk is, zal de klant de desbetreffende databases nogmaals kosteloos overdragen op de server van ICT OP DE ZAAK.
6.9 De klant zorgt ervoor, dat zijn domein(en) en inhoud geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften of rechten van derden.
6.10 De klant verplicht zich voorts, geen domeinen of inhoud toegankelijk te maken, die van extremistische (in het bijzonder rechts-extremistische) aard zijn of pornografische, commercieel erotische, gewelddadige, geweld verheerlijkende, racistische, discriminerende, opruiende of voor minderjarigen schadelijke inhoud weergeven, noch domeinen of inhoud die oproepen tot het plegen van strafbare feiten of handleidingen daartoe vormen. Dit geldt ook indien dergelijke inhoud door middel van hyperlinks of andere verbindingen, die de klant op Websites van derden plaatst, toegankelijk wordt gemaakt.
6.11 Het gebruik van de ICT OP DE ZAAK diensten voor de verspreiding van schadelijke programma's of oneigenlijk gebruik door botnets, voor de verzending van spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging waardoor het toepasselijk recht wordt geschonden, is verboden.

(7) Rechtsgevolgen bij schendingen en bedreigingen

7.1. ICT OP DE ZAAK kan diensten blokkeren, als systemen niet functioneren of reageren zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, de integriteit of de beschikbaarheid van systemen, netten en gegevens van ICT OP DE ZAAK of derden in de zin van paragraaf 6.6 worden gestoord. Dit geldt ook dan, als ICT OP DE ZAAK op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft van een dergelijke storing. Voor alle duidelijkheid wordt vermeld, dat deze regeling ook geldt voor zogenaamde Denial of Service aanvallen (hierna te noemen DoS-aanvallen), die de klant via zijn server/omgeving uitvoert of waarvoor de server/omgeving van de klant door derden wordt gebruikt. Bij een opzettelijk handelen van de klant kan ICT OP DE ZAAK de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen.
7.2 Indien een server herhaaldelijk het doel is van DoS-aanvallen en een herhaling te verwachten is, kan ICT OP DE ZAAK de overeenkomst na een waarschuwing onmiddellijk zonder opzegtermijn beëindigen, als er voor ICT OP DE ZAAK geen redelijkerwijs van haar te verlangen mogelijkheid bestaat, een einde te maken aan de te verwachten toekomstige DoS-aanvallen of de uitwerking daarvan op andere systemen.
7.3 . Indien derden aannemelijk maken, dat inhoud of domeinen inbreuk maken op hun rechten, of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan worden aangenomen, dat rechtsregels worden geschonden door domeinen of inhoud, kan ICT OP DE ZAAK de inhoud blokkeren zolang de schending of het geschil met de derde over de schending voortduurt.
7.4 Indien de eventuele schending door een domein geschiedt, kan ICT OP DE ZAAK ook maatregelen treffen die het domein onbereikbaar maken. In gevallen, waarin de schending door een domein op grond van objectieve aanwijzingen vast lijkt te staan, kan ICT OP DE ZAAK de overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
7.5 Bij het aanbieden en weergeven van inhoud als bedoeld in paragraaf 6.10 kan ICT OP DE ZAAK in plaats van enkel een blokkering uit te voeren, ook een onmiddellijke opzegging zonder opzegtermijn uitspreken.
7.6 Indien de klant handelt in strijd met een verbod zoals opgenomen in paragraaf 6.11, kan ICT OP DE ZAAK de diensten blokkeren.
7.7 ICT OP DE ZAAK kan op grond van objectieve criteria de aan haar klanten gerichte e-mails weigeren, als zij gegronde redenen heeft om aan te nemen, dat een e-mail schadelijke software bevat, de afzenderinformatie onjuist of verborgen is of het gaat om ongevraagde of verborgen commerciële communicatie.
7.8 ICT OP DE ZAAK’s recht op betaling blijft voortbestaan, zolang om vorenstaande redenen een dienst is geblokkeerd.
7.9 Bovendien kan ICT OP DE ZAAK bij verwijtbare schendingen van de verplichtingen op grond van paragraaf 6 een vast bedrag aan schadevergoeding van € 75,00 van de klant verlangen. Partijen behouden het recht een lagere of hogere schade aan te tonen.
7.10 De domeineigenaar vrijwaart ICT OP DE ZAAK, de registrar, het register en de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), evenals hun wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers, agenten en overige met hen gelieerde personen, van vergoedingsaanspraken vorderingen van derden tot schadevergoeding van, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit de registratie van het domein. Deze verplichting blijft voortbestaan na afloop van de registratieovereenkomst.

(8) E-Mail

ICT OP DE ZAAK behoudt zich ten aanzien van e-mails het recht voor, de omvang van in- en uitgaande berichten te beperken, voor zover dit in redelijkheid voor klanten acceptabel is.

(9) Vrijwaring

De klant vergoedt aan ICT OP DE ZAAK alle schade, die uit schending van de vorenstaande regelingen ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren verweer in een procedure. ICT OP DE ZAAK informeert de klant onmiddellijk, indien zij zelf of een derde dergelijke aanspraken geldend maakt en geeft de klant de gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren.

(10) Aansprakelijkheid van ICT OP DE ZAAK

10.1 ICT OP DE ZAAK is uitsluitend aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid van ICT OP DE ZAAK of een van haar hulppersonen. Indien ICT OP DE ZAAK of een van haar hulppersonen een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) schendt op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade, die ICT OP DE ZAAK bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen voorzien, tenzij de schending van de verplichting opzettelijk of grof nalatig geschiedt.
10.2 Deze beperking geldt niet bij dood, letsel en/of gezondheidsschade en bij aansprakelijkheid op grond van productaansprakelijkheid.
10.3 Voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is aansprakelijkheid, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot de som van de contractuele vergoedingen, die de klant in een periode van twee jaar voor het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis in het kader van de concrete overeenkomst aan ICT OP DE ZAAK heeft betaald.

(11) Looptijd van de overeenkomst, opzegging

11.1 Voor zover uit het concrete aanbod niet anders blijkt, wordt de overeenkomst steeds automatisch met de eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang hij niet door een van beide partijen met een termijn van een maand tegen het einde van de desbetreffende looptijd wordt opgezegd. Indien de eerste looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar, wordt de overeenkomst daarna telkens met een jaar verlengd.
11.2 De overeenkomst kan ook rechtsgeldig via de post of e-mail worden opgezegd, voor zover deze mogelijkheid beschikbaar is. Voor het overige dienen opzeggingen schriftelijk te geschieden, waarbij het toezenden als scan voor de inachtneming van dit vereiste voldoende is.
11.3 Verwijderopdrachten voor domeinen dienen te worden ondertekend door de domeineigenaar of de Admin-C.
11.4 Indien de klant bij een opzegging niet tevens de verwijdering van een domein in opdracht geeft, kan ICT OP DE ZAAK het domein na de beëindiging van de overeenkomst en na afloop van een redelijke termijn aan de verantwoordelijke toewijzingsinstantie teruggeven. ICT OP DE ZAAK wijst er hierbij op, dat in dit geval een vergoedingsplicht van de klant jegens de toewijzingsinstantie kan blijven bestaan.
11.5 Alternatief kan ICT OP DE ZAAK het domein na afloop van een redelijke termijn ook laten verwijderen.
11.6 Indien ICT OP DE ZAAK een overeenkomst op gerechtvaardigde gronden beëindigt, vanwege betalingsverzuim of om gewichtige redenen, kan ICT OP DE ZAAK na een redelijke termijn tot verwijdering van het desbetreffende domein overgaan, voor zover de klant geen andere aanwijzing heeft gegeven.

(12) Bevoegd gerecht, toepasselijk recht

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden, de Product Specifieke Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van ICT op de Zaak ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daardoor uitsluitend bewijs. Indien bepalingen in de Product Specifieke Voorwaarden strijdig zijn met bepalingen in de Algemene Voorwaarden, gelden de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.